Pit Bulls Documentary Part1

Cheyenne, Dakota

& Ragnar

Pit Bulls - Documentary - Part1