pitbull champion

Cheyenne, Dakota

& Ragnar

Extreme pitbull champion! Best pit bull dog in world!